--C ấy độ bốn mươi tuổi. 她约40岁[越南语论文]

资料分类免费越南语论文 责任编辑:阮圆圆更新时间:2017-06-19
提示:本资料为网络收集免费论文,存在不完整性。建议下载本站其它完整的收费论文。使用可通过查重系统的论文,才是您毕业的保障。
 六、Khoảng,độ,chừng的用法

这三个同义词均放在数词前,表示约数,越南语论文越语论文范文,意为“大概、大约”。例如:

--Bây giờ khoảng tám giờ. 现在大概8点钟。

--Tôi sẽ ở Hà Nội chừng bảy ngày. 我将在河内呆7天左右。

--Cô ấy độ bốn mươi tuổi. 她约40岁。

注:这三个词可以相互结合成Khoảng độ、 độ chừng 、 khoảng chừng 、 chừng độ,同样表示约数。

免费论文题目: